CSIA – NFI Core & Gas Review Class – July 22 – 23, 2024