CVC – Chimney Mechanix – NFI Core & Gas Review Class – Shawano, WI – March 2 & 3, 2023