NEHPBA – NFI Core & Gas Review Class – Southbridge, MA – June 12, 2023